Aktörler


Elektrik Enerji Piyasasında; belirlediğimiz 24 aktör grubunun detaylı tanıtım ve incelemeleri.

Tüm aktör gruplarının faaliyetleri, iş ortamları, problemleri, sektöre bakışları vb. tüm detaylar  röportaj ve yazı dizisi şeklinde kaleme alıncaktır. Bu sayede tüm aktörlerin daha iyi tanınmalarına, anlaşılmalarına ve sektör paydaşlarının yardımlaşmalarına yönelik adımların atılmasına ön ayak olunacaktır.

aktorler

Aktör Listesi

- Dağıtımcı
Üretilen ve 154 kV seviyesinde iletilen elektrik enerjisinini 36 kV seviyesinde teslim alıp, tüketici kullanımına uygun şekilde dağıtacak alt yapıyı işleten yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşlar

- Danışman
Yatırımların tüm süreçlerinde (başlangıç – karar – yapım – işletme) çeşitli idari ve teknik iş kollarında, tecrübesi ve mesleki becerilerinden yararlanılan, teknik destek ve yönlendirme sağlamak amacıyla sürece iştirak eden yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşlar

- Detay Mühendislik
Yatırımlarn yapım süreci başlangıcında, çeşitli mühendislik iş kollarının tamamında komple teknik destek (uygulama projesi, as-built proje vs) sağlamak amacıyla faaliyet sergileyen yerli veya yabancı gerçek veya tüzel mühendislik kuruluşları

- Denetimci & Gözetimci
Yatırımların tüm süreçlerinde (başlangıç – karar – yapım – işletme) çeşitli idari ve teknik iş kollarında, tecrübe ve becerisi ile teknik destek, kontrol, geçici kabul, kesin kabul ve yönlendirme işlemlerine destek sağlayabilen, sürece yatırımcı veya kamu yararına katkı sağlayan yerli veya yabancı gerçek veya tüzel mühendislik kuruluşları

- Ekipmancı
Yatırımlar sırasında ihtiyaç duyulan tüm tesis yapım hizmetlerini kısmi ekipman veya işçilik temin ederek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşlar

- Finansmancı
Yatırımların tüm süreçlerinde (başlangıç – karar – yapım – işletme) ortaya çıkabilecek finansman ihtiyaçları, model arayışları vs konularında tecrübeli ve nakit temin eden veya edilmesine destek veren yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşlar

- Fuarcı
Hedefledikleri aktör kitlelerine yönelik sergileme, karşılaştırma, konferans, tanıtım, reklam vs işlemlerini salonlarda veya sanal çalışma ortamlarında gerçekleştiren organizasyonlar sergileyen yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşlar

- Hukukcu
Yatırımların tüm süreçlerinde (başlangıç – karar – yapım – işletme) oluşabilecek hukuki sorunlarda hizmet vermek üzere kendisini geliştirmiş, tecrübesi ve mesleki becerllerinden yararlanılan yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşlar

- İhracatçı
154, 36, 0,4 kV gerilim seviyelerinde, dış piyasalara gerekli olan elektrik enerjisinin, alınan özel izinlerle ve ikili anlaşmalar ile yurt dışına çıkışının yapılmasına aracılık yapan yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşlar

- İletimci
Elektriğin dağıtılacağı ve tüketileceği yapılara 154 kV seviyesinden getirilmesi, bu alt yapının işletilmesi faaliyetini sergileyen yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşlar

- İşletmeci
Elektrik üretmeye başlayan tüm tipte elektrik santrallerinin işletme ve çalıştırma hakkını sahibinden alan profesyonel yerli veya yabancı gerçek kişi veya tüzel kuruluşlar

- İthalatcı
154, 36, 0,4 kV gerilim seviyelerinden, iç piyasaya gerekli olan elektrik enerjisinin, alınan özel izinlerle ve ikili anlaşmalar ile yurt dışından girişinin yapılmasına aracılık yapan yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşlar

- Kamu
Kural koyan, belgeleyen ve yürütmeden sorumlu tüm kamu kuruluşları. Temsil eden gerçek veya tüzel kişilik veya yönetimi

- Medyacı
Tüm gelişmeleri piyasa aktörlerine çeşitli basılı ve sanal yollarla duyurmak için çalışmalar sergileyen, yayıncılıkla uğraşan yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşlar

- Ön Mühendislik
Yatırım süreci öncesinde, çeşitli mühendislik iş kollarında ihtiyaç duyulan teknik destek çalışmalarını (fizibilite, proje, rapor vs) ayrı ayrı veya komple bir bütün olarak sağlamak amacıyla faaliyet sergileyen yerli veya yabancı gerçek veya tüzel mühendislik kuruluşları

- Özel Statü Kuruluş
Yapmış oldukları kamu hizmetlerinden dolayı elektrik enerjisi kullanıcısı konumunda olan, kendilerine ait özel mevzuatları ile işlerini yürüten, seçimle gelen yerli iktisadi teşekküller, idareler ve bunların bağlı kuruluşları (OSB, Belediye)

- Personel
Çeşitli faaliyetler sergileyen, kamu dahil tüm aktör konumundaki yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşların çalışanı konumundaki kişiler

- STK & Dernekci
Çeşitli aktörlerin aidiyet, güç birliği duyguları ile bir araya gelerek oluşturdukları ortak faaliyet çatıları

- Tedarikçi
Üretilen elektrik enerjisinin pazarlanmasına aracılık etmek için kurulmuş, perakende şekilde elektrik alan ve satan, profesyonel yerli veya yabancı yatırımcı gerçek veya tüzel kuruluşlar

- Teknik & Lojistik
Elektrik üretmeye başlayan tüm tipte elektrik santrallerinin yapım ve işletim süreçlerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm yatay ve düşey taşımacılık ve diğer teknik yan hizmetleri vermek için organize olmuş, araç parkı oluşturmuş, tecrübe kazanmış profesyonel yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşlar

- Tüketici
154, 36, 0,4 kV gerilim seviyelerinden bağlantılı şekilde belli miktarda elektrik tüketen tüm vatandaş, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşlar

- Üretici
Elektrik üretmeye başlayan lisanslı veya lisanssız çalışan elektrik santrallerinin işletmecisi ve sahibi yerli veya yabancı yatırımcı gerçek veya tüzel kuruluşları

- Yatırımcı
Sermaye temin ederek çeşitli piyasa faaliyetlerine yatırım yapan yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşlar

- Yüklenici & Montajcı
Yatırımların yapım sürecinde, sadece kendi iş kolunu kapsayan malzemeli/ malzemesiz montaj hizmetlerini komple malzeme ve işçilik/ ölçüm/ hesaplama/ raporlama vs) dahil alt yüklenici olarak sağlamak amacıyla faaliyet sergileyen yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kuruluşlar